Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Kácení máje
2
3 4 5 6 7 8
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení
Koryčany - den otevřených dveří - Technické služby
Snovídský Festguláš
Parní sobota na "Koryčance"
9
Milonice - koncert scholy
10
Omezení provozu pošty Nemotice
11
Omezení provozu pošty Nemotice
12
Omezení provozu pošty Nemotice
13
Omezení provozu pošty Nemotice
14
Omezení provozu pošty Nemotice
15
SDH - oslavy 125.výročí založení sboru
16
Veřejný cyklovýlet na podporu onkologicky nemocných dětí
17 18 19
POZVÁNKA - Místní energetická koncepce
20
Agronet - záhumenky
21 22 23
24 25 26 27 28 29
Snovídky - letní kino
30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Zásady zpracování osobních údajů obce Nemotice

Informace o zpracování osobních údajů obce Nemotice

 

Obec Nemotice je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem osobních údajů.

 

Veškeré zpracovávané osobní údaje považuje obec za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

V souladu s Nařízením byl obcí Nemotice stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen “pověřenec”), který mimo jiné dohlíží, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné obcí probíhalo v souladu s právními předpisy.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Správce osobních údajů:

Obec Nemotice se sídlem Nemotice 66, 683 33 Nesovice IČO: 00292133

zástupce správce: Vítězslav Hroza, starosta obce, tel. 606 506 759, e-mail: starosta@nemotice.cz

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů:

Svazek obcí Mezihoří Nemotice 66, 683 33 Nesovice, IČO: 75070065

osoba pověřence: Radka Trenzová, tel. 734 692 132, e-mail: obecniurad@snovidky.cz

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při zpracování osobních údajů se obec v souladu s nařízením řídí následujícími zásadami:

 • zásada zákonnosti - osobní údaje mohou být zpracovávány pouze na základě právního důvodu (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu správce, veřejného zájmu nebo životně důležitého zájmu subjektu údajů) nebo souhlasu.
 • zásada korektnosti a transparentnosti - správce jasně a srozumitelně informuje subjekt údajů o tom, co se děje s jeho osobními údaji.
 • zásada minimalizace - správce zpracovává jen ty údaje, které potřebuje k danému účelu.
 • účelové omezení - osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely.
 • zásada přesnosti - zpracovávat lze jen aktuální a přesné osobní údaje, nesrovnalosti musí být odstraněny či opraveny.
 • zásada omezení uložení - osobní údaje budou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu. Poté budou vymazány.
 • zásada integrity a důvěrnosti - osobní údaje budou uchovávány tak, aby byla zachována jejich bezpečnost a nedošlo k jejich protiprávnímu či neoprávněnému zpracování nebo k jejich poškození, zničení či ztracení.
 • zásada odpovědnosti - správce je povinen dodržovat všechna pravidla a zásady stanovené Nařízením a zároveň doložit soulad s GDPR případné kontrole.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Obec zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro splnění daného účelu. V případě obce jde převážně o výkon veřejné správy, ať už v rámci samostatné nebo přenesené působnosti.

 

Na základě právní povinnosti obec zpracovává osobní údaje při výkonu všeobecné správy a samosprávy u těchto činností:

 • evidence obyvatel/ohlašovna - aktualizace údajů o trvalém či přechodném pobytu v registru obyvatel
 • CZECH POINT - poskytování výpisů z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, konverze dokumentů
 • zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení dle zákona o střetu zájmů
 • zajištění přípravy a průběhu voleb
 • vedení referend, stížností a petice
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby
 • územní plánování, účast ve stavebním řízení, přidělování č. p. nemovitostem
 • zveřejňování dokumentů na úřední desce obce - jde zejména o dražební vyhlášky, doručování veřejnou vyhláškou a výzvy k vyzvednutí zásilky
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • zpracování zápisů ze zasedání zastupitelstev obce
 • výběr místních poplatků
 • účetnictví obce
 • spisová služba - evidence přijatých podání a odeslané pošty
 • realizace výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách a směrnice obce

 

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluvního vztahu:

 • pracovněprávní a mzdová agenda zaměstnanců obce a odměňování zastupitelů
 • evidence smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, správa a výběr plateb za vodné, stočné
 • evidence nájemních smluv na obecní pozemky, obchod a hospodu, výkon práv a povinností z těch smluv
 • evidence smluv přípojek, správa a výběr poplatků
 • ostatní smluvní vztahy (smlouvy na dodávky, služby, stavební práce, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, věcné břemeno, smlouvy o smlouvě budoucí, pronájem kompostérů, výpůjční smlouvy na nádrže na dešťovku a čerpadla)
 • zajištění činnosti jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

 

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu obce:

 • vedení obecní kroniky
 • ocenění občanů k významnému životnímu jubileu (přivítání prvňáčků v základní škole, blahopřání k životnímu výročí občanům)
 • informování o dění v obci prostřednictvím webových stránek obce (zpravidla fotodokumentací sportovních, kulturních a společenských akcí)

 

KATEGORIE SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjektem osobních údajů jsou fyzické osoby - občané nebo podnikající fyzické osoby. Právnických osob a zemřelých fyzických osob se ochrana osobních údajů dle nařízení netýká.

Subjektem osobních údajů mohou být například:

 • fyzické osoby - občané
 • fyzické osoby - plátci místních poplatků
 • fyzické osoby - majitelé nemovitostí v katastru obce
 • zastupitelé a zaměstnanci obce
 • čtenáři místní knihovny
 • fyzické osoby - smluvní partneři, příp. dodavatelé obce

 

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu), podpis – u podnikající fyzické osoby také IČO a DIČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, kterým lze subjekt osobních údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.

 

 • kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým lze subjekt osobních údajů kontaktovat.

 

 • zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje. Obec zvláštní osobní údaje zpracovává pouze v rámci specifických činností, např. údaje o zdravotním stavu zaměstnance, člena požární jednotky obce nebo držitele psa.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt osobních údajů má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

 

Více o svých právech najdete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů viz odkaz:

Ochrana osobních údajů | Úřad pro ochranu osobních údajů (gov.cz)

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat našemu pověřenci. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.