Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Upozornění majitelům bazénů
11
Upozornění majitelům bazénů
12
Upozornění majitelům bazénů
13
Upozornění majitelům bazénů
Snovídky - letní noc
14
Upozornění majitelům bazénů
15
Upozornění majitelům bazénů
Dovolená
16
Upozornění majitelům bazénů
Dovolená
17
Upozornění majitelům bazénů
Dovolená
18
Upozornění majitelům bazénů
Dovolená
19
Upozornění majitelům bazénů
Dovolená
20
Upozornění majitelům bazénů
21
Upozornění majitelům bazénů
22
Upozornění majitelům bazénů
23
Upozornění majitelům bazénů
24
Upozornění majitelům bazénů
25
Upozornění majitelům bazénů
26
Upozornění majitelům bazénů
27
Upozornění majitelům bazénů
28
Upozornění majitelům bazénů
29
Upozornění majitelům bazénů
30
Upozornění majitelům bazénů
31
Upozornění majitelům bazénů
1
Upozornění majitelům bazénů
2
Upozornění majitelům bazénů
3
Upozornění majitelům bazénů
4
Upozornění majitelům bazénů
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Mapa s vyznačenými cyklotrasami:

Údaje o území

Obec je situována 23 km jihovýchodně od okresního města Vyškov. Na silnici druhé tř. č. 429, Nesovice - Snovídky - Koryčany. Zeměpisně leží okres Vyškov mezi nížinou Jihomoravskou a úrodnou Hanou. Tvoří tak zeměpisný předěl lemovaný na severozápadě lesy Drahanské vrchoviny a na východě posledními výběžky Chřibů. Obec leží v jihovýchodní části okresu na hranici Bučovické pahorkatiny a Ždánického lesa, v nadmořské výšce 268 m. Podnebí je teplé, příznivé. Podle dlouhodobého normálu dosahuje průměrná roční teplota 8,2 stupňů C a průměrný roční úhrn srážek 520 mm.

Geomorfologické území

Území okresu Vyškov zaujímá řadu struktur jak geologických, tak i geomorfologických, které odpovídají jednotlivým orografickým provinciím, soustavám podsoustavám, celkům a podcelkům. Tyto byly stanoveny na základě morfometrie, morfostruktury a geneze reliefu. Vlastní území sídelního útvaru náleží k provincii Západní Karpaty soustavy vnějších Karpat západní, podsoustavy Ždánckého lesa a Chřibů. Z geomorfologického hlediska, týkajícího se typu reliefu patří území k typu erozně denudačního. Území lze označit jako členitou vrchovinu s převládajícími výškami 200 - 300 m.

Půdní poměry

Půdní typy

Z hlediska půdních typů leží katastr obce na hranici černozem a půdy jím blízké a rendzimů.

Půdní druhy

Z hlediska půdních druhů leží katastr obce v oblasti půd jílovitých až jílů.

Teplotní poměry

Průměrná roční teplota sídelního útvaru je 8,2 stupňů C. Průměrné roční teploty letního půlroku dosahují 12 až 16 stupňů C, průměrné teploty zimního období kolísají od -0,5 do 2,5 stuňů C.

Srážkové poměry

Průměrné roční úhrny srážek na Brněnsku se pohybují mezi 480 a 750 mm. Lokalita obce má průměrný roční úhrn srážek cca 530 mm.
Srážkové úhrny ve vegetačním období převyšují úhrny za období vegetačního kliádu. Zatímco v letním půlroce se pohybují od 160 do 300 mm. Roční kolísání srážek je také patrné ve srovnání maximálních a minimálních měsíčních úhrnů srážek.  Nejvíce srážek spadne v letních měsících (VI. - VIII.), nejčastěji v červenci, kdy měsíční úhrny se pohybují mezi 70 a 100 mm. Nejméně srážek je v březnu, místy už v lednu nebo v únoru, přičemž měsíční úhrn činí 20 až 40 mm.

Sněhové poměry

Na daném území se počet dnů se sněhovou pokrývkou pohybuje mezi 40 a 85 dny. Sněhová pokrývka se v průměru vyskytuje do výše 5 cm.

Osobnosti

Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, Dr.Sc., nar. 1928 v Nemoticích. Po absolvování gymnázia v Bučovicích studoval na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedle jiných oborů zejména germanistiku, kterou uzavřel na univerzitě v Libsku. Ve vědecké i pedagogické činnosti se zaměřoval na dějiny germánských jazyků , a to především na nmčinu a na německo-českou jazykovou konfrontaci. Vedle několika vysokoškolských učebnic a skript publikoval z naznačené vědecké oblasti tři monografie a přes 120 statí a článků v našich i zahraničních odborných časopisech. O výsledcích  své práce přednášel na několika univerzitách v Německu, Rakousku, Holandsku, ale i v St. Petersburku a Moskvě, v Manchestru a na světovém kongresu germanistů v Tokiu. Byl dlouholetým vedoucím katedry germanistiky a nordistiky na fil. fakultě MU v Brně a je nositelem německého vyznamenání bratří Grimmů. Jako emeritní profesor se aktivně podílí organizačně i pedagogicky na budování germanistického pracoviště na Slezské univerzitě v Opavě. Do poslední chvíle svého života byl předsedou Svazu vysokoškolských germanistů České republiky. Další osobnosti je Prof. RNDr. PhMr. MIlan Chalabala, DrSc., Dr. h.c. (nar. 1928) - nemotický rodák.

Bydlení

Počty domů

  • rodinné domy trvale obydlené - 141
  • rekreační chalupy - 45

Celkem 186

Dopravní situace

Silniční síť

Katastrem i obcí prochází silnice II. tř.č. 429 Nesovice - Snovídky - Koryčany. V obci jsou dvě zastávky autobusu, u železniční stanice s parkovištěm a otočkou a v centrální části obce.

Železniční trať

Katastrem procháhí železniční trať Brno - Trenčanská Teplá.  V obci se na tuto trať napojuje železniční velčka Nemotice - Koryčany. V obci je železniční stanice.