mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované informace - staré

Povinně zveřejňované informace

 

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCÍ NEMOTICE

 

Obec Nemotice je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem osobních údajů.

Veškeré zpracovávané osobní údaje považuje obec za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

V souladu s Nařízením byl obcí Snovídky stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen “pověřenec”), který mimo jiné dohlíží, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné obcí probíhalo v souladu s právními předpisy.

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce osobních údajů:

Obec Nemotice

Nemotice 66, 683 33 Nesovice

IČO: 00292133

zástupce správce: Ing. Antonín Hroza, starosta obce

tel. 517367426, e-mail: starosta@nemotice.cz

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů:

Svazek obcí Mezihoří

Nemotice 66, 683 33 Nesovice

IČO: 75070065

osoba pověřence: Ing. Milena Burešová

tel. 734 692 132, e-mail: cssmezihori@seznam.cz

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů se obec v souladu s nařízením řídí následujícími zásadami:

§  zásada zákonnosti - osobní údaje mohou být zpracovávány pouze na základě právního důvodu (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu správce, veřejného zájmu nebo životně důležitého zájmu subjektu údajů) nebo souhlasu.

§  zásada korektnosti a transparentnosti - správce jasně a srozumitelně informuje subjekt údajů o tom, co se děje s jeho osobními údaji.

§  zásada minimalizace - správce zpracovává jen ty údaje, které potřebuje k danému účelu.

§  účelové omezení - osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely.

§  zásada přesnosti - zpracovávat lze jen aktuální a přesné osobní údaje, nesrovnalosti musí být odstraněny či opraveny.

§  zásada omezení uložení - osobní údaje budou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu. Poté budou vymazány.

§  zásada integrity a důvěrnosti - osobní údaje budou uchovávány tak,  aby byla zachována jejich bezpečnost a nedošlo k jejich protiprávnímu či neoprávněnému zpracování nebo k jejich poškození, zničení či ztracení.

§  zásada odpovědnosti - správce je povinen dodržovat všechna pravidla a zásady stanovené Nařízením a zároveň doložit soulad s GDPR případné kontrole.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

Obec zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro splnění daného účelu. V případě obce jde převážně o výkon veřejné správy, ať už v rámci samostatné nebo přenesené působnosti.

 

Na základě právní povinnosti obec zpracovává osobní údaje při výkonu těchto činností:

 • matrika -  zápisy narození, sňatku či úmrtí v matričních knihách, vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů a jejich kopií

 • evidence obyvatel/ohlašovna - aktualizace údajů o trvalém či přechodném pobytu v registru obyvatel

 • CZECH POINT - poskytování výpisů z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, konverze dokumentů

 • vidimace a legalizace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení dle zákona o střetu zájmů

 • zajištění přípravy a průběhu voleb do zastupitelstev obcí, krajů (komunální volby), voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu, volby prezidenta ČR, volby do Evropského parlamentu, referend a petice

 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby

 • územní plánování, účast ve stavebním řízení, přidělování č.p. nemovitostem

 • zveřejňování dokumentů na úřední desce obce - jde zejména o dražební vyhlášky, doručování veřejnou vyhláškou a výzvy k vyzvednutí zásilky

 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • zpracování zápisů ze zasedání zastupitelstev obce

 • výběr místních poplatků, hřbitovních poplatků

 • vedení účetnictví obce

 • vedení spisové služby - evidence přijatých podání a odeslané pošty

 • realizace výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách a směrnice obce

 

 

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluvního vztahu:

 • pracovněprávní a mzdová agenda zaměstnanců obce a odměňování zastupitelů

 • evidence smluv o dodávce vody a odvádění opad. vod, správa a výběr plateb za vodné, stočné

 • evidence nájemních smluv na obecní pozemky, a budovy, výkon práv a povinností z těch smluv

 • ostatní smluvní vztahy (smlouvy na dodávky, služby, stavební práce, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, věcné břemeno, smlouvy o smlouvě budoucí, pronájem kompostérů, )

 • provoz místní knihovny, evidence čtenářů

 • zajištění činnosti jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

 

 

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu obce:

 • vedení obecní kroniky

 • ocenění občanů k významnému životnímu jubileu (vítání občánků, přivítání prvňáčků v základní škole, blahopřání k životnímu výročí občanům)

 • informování o dění v obci prostřednictvím webových stránek obce (zpravidla fotodokumentací sportovních, kulturních a společenských akcí)

 

 

KATEGORIE SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjektem osobních údajů jsou fyzické osoby - občané nebo podnikající fyzické osoby. Právnických osob a zemřelých fyzických osob se ochrana osobních údajů dle nařízení netýká.

Subjektem osobních údajů mohou být například:

 • fyzické osoby - občané

 • fyzické osoby - plátci místních poplatků

 • fyzické osoby - majitelé nemovitostí v katastru obce

 • zastupitelé a zaměstnanci obce

 • čtenáři místní knihovny

 • fyzické osoby - smluvní partneři, příp. dodavatelé obce

 

 

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu), podpis – u podnikající fyzické osoby také IČO a DIČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, kterým lze subjekt osobních údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.

 • kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým lze subjekt osobních údajů kontaktovat.

 • zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje. Obec zvláštní osobní údaje zpracovává pouze v rámci specifických činností, např. údaje o zdravotním stavu zaměstnance, člena požární jednotky obce nebo držitele psa.

 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům

 • právo na opravu, resp. doplnění

 • právo na výmaz

 • právo na omezení zpracování

 • právo na přenositelnost údajů

 • právo vznést námitku

 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Více o svých právech najdete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů (zde).

 

 


 

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat našemu pověřenci. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Nemotice

2. Důvod a způsob založení

Obec Nemotice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Tj Sokol Nemotice
SDH Nemotice
Divadelní společnost Tři z jedné
Honební společnost
Římskokatolická farnost

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Nemotice
  Nemotice 66
  683 33 Nesovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Nemotice
  Nemotice 66
  683 33 Nesovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 517 367 426
  mobilní telefon:

 • 4.5 Čísla faxu

  517 367 426

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.nemotice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou@nemotice.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@nemotice.cz
  uctarna@nemotice.cz
  matrika@nemotice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  zq7bch8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5423731/0100

6. IČ

00292133

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

Záznamy o poskytnutých informacích v roce 2018.docx

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.nemotice.cz

Registrujte se zde

Veřejný internet v knihovně

Veřejný internet je k dispozici v místní knihovně každou středu  17-18 hodin a každou sobotu  16-17 hodin

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Hlášení, aktuality

Návštěvnost stránek

209721