Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  úterý a čtvrtek     8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 517 367 426
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@nemotice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Nemotice, Nemotice 66, 683 33 Nesovice, případně faxem na číslo 517 367 426.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

úterý a čtvrtek     8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 517 367 426
Poštou na adresu Obecní úřad Nemotice, Nemotice 66, 683 33 Nesovice
Elektronicky na e-mail: ou@nemotice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: zq7bch8
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Nemotice, Nemotice 66, 683 33 Nesovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 1. Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 2. Poskytování informací ústně je zdarma.
 3. Poskytování informací nahlédnutím do spisu (pokud vyhledání není spojeno s velkou časovou náročností) je zdarma.
 4. Všechny ostatní způsoby poskytování informací je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví starosta obce dle sazebníku:
  1. režijní náklady: za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace Kč 150
  2. materiálové náklady:
   1. Kopírování/skenování - za každý list formátu A4 - 2,- Kč
   2. kopírování - za každý list formátu A3 - 4,- Kč
   3. tisk černobíle - strana A4 - 3,- Kč
   4. tisk barevně - strana A4 - 10,- Kč
  3. ostatní náklady:
   • internet - za každou započatou hodinu - 40,- Kč
   • poštovné - dle tarifů České pošty,
   • telefon, fax - dle tarifů Českého Telecomu,
   • cestovní náklady - sazby dle zákona 119/1992 Sb.,
   • všechny jiné náklady - dle prokázaných nákladů platebním dokladem

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 200,- Kč, je její výše před poskytnutím sdělena žadateli a informace je pak poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady a proti zaplacení zálohově v hotovosti předem na pokladně OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce před předáním informace.

Sazebník byl schválen starostou obce dne 04.03.2016

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Rok 2020

Rok 2019